Uit eigen voorraad geleverd
Financial lease zonder bijtelling!
Direct online geregeld
Flexlease

Algemene Voorwaarden


LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AUTOSERVICE HAARLEM, MUNTERSLAAN 2 TE HAARLEM, HIERNA TE NOEMEN ASH

 

1. Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen en leveringen door of vanwege de hiervoren genoemde onderneming aangegaan. Deze voorwaarden gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een afwijkende regeling wordt getroffen.

2. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvrage verstrekte gegevens en omschrijvingen.

3. Overeenkomsten.

a. Overeenkomsten en aanvullingen daarop binden ASH eerst dan, nadat en voorzover zij door haar direktie schriftelijk zijn goedgekeurd en bevestigd.

b. Opdrachten - hoe dan ook gegeven - zijn voor voor de kontraktspartij - hierna ook te noemen 'de afnemer' - van ASH bindend.

4. Betaling.

a. Betaling zal geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking voorzover de Wet zulks toelaat, direkt bij aflevering c.q. de overeengekomen afleveringsdatum. Bij niet tijdige betaling door de afnemer is deze aan ASH rente verschuldigd van 1% per maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het faktuurbedrag.

b. ASH heeft het recht vooruitbetaling of zekerheidstelling te vorderen. Bij niet tijdige betaling van het volledige faktuurbedrag, zoals in het vorige lid omschreven, verbeurt de afnemer een direkt opeisbare boete gelijk aan15% van het faktuurbedrag.

c. De afnemer zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, exploit of soortgelijke akte in gebreke te stellen.

d. Behalve het faktuurbedrag met de hiervoren omschreven kosten en renten, is ASH gerechtigd van de afnemer te vorderen alle kosten die door wanprestatie van de afnemer zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke laatste worden gesteld op 15% van het faktuurbedrag, met dien verstande dat deze kosten nimmer hoger zullen zijn dan de werkelijk door ASH voor de incasso gemaakte kosten.

e. Onder 'faktuurbedrag' wordt in dit artikel verstaan de verkoopprijs inklusief BTW van de door ASH aan de afnemer verkochte automobiel zonder aftrek van de inruilprijs van de eventueel door de afnemer aan ASH ingeruilde auto.

5. Eigendomsvoorbehoud.

Zolang de afnemer niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, blijven de goederen eigendom van ASH en is ASH zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen tot zich te nemen. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade - hoe dan ook genaamd - welke wordt/is toegebracht aan geleverde en volgens deze bepaling aan ASH in eigendom gebleven goederen.

6. Ontbinding en annulering:

ASH heeft het recht eenzijdig een gesloten koopovereenkomst te annuleren - zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - indien de afnemer in gebreke blijft in enig opzicht aan zijn verplichtingen te voldoen. Alsdan heeft ASH recht op de gefixeerde schadevergoeding ten belope van 15% van de overeengekomen koopsom zoals omschreven in art. 4 lid e van deze voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid.

a. Het risico, zowel rechtstreeks als zijdelings, hoe dan ook genaamd, voor en van de geleverde goederen is vanaf het moment van aflevering voor rekening van de afnemer.

b. Indien door ASH garantie op enige verkochte automobiel word verstrekt, zijn door de ASH gehanteerde garantievoorwaarden van toepassing, waarvan de belangrijkst bepalingen zijn.

 

De garantie geldt voor de koperen niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

 

Onderdelen die regelmatig servicebeurten worden vervangen vallen niet onder de garantie.

 

Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten die het gevolg zijn van het verkeerd gebruik of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn ver richt. Evenmin bestaat aanspraak op garantie bij schade ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

 

De garantieverplichting vervalt, wanneer de koper zelf de reparaties aan de automobiel verricht door derdenlaat verrichten of de auto aan derden heeft verkocht en geleverd.

 

Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie al tijd tot de verkoper te wenden. Indien deze toestemming verleent de garantie elders uit te doen voeren, dan heeft de koper de verplichting defecte onderdelen bij verkoper in te leveren of op andere wijze de noodzaak tot herstel van het gebrek aannemelijk te maken.

 

Eventuele garantie wordt uitsluitend gegeven op het draaiende gedeelte van de motor en de versnellingsbak.

 

De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen, welke verdere kosten hierbij ook mochten ontstaan.

 

De garantie strekt zich evenmin uit tot bijbehorende accessoires als banden, radio, ruiten, startmotor. LPG installatie, airco, dynamo, waterpomp uitlaat elektrische ramen en schuifdaken, hogedrukpompen, de elektrische installatie. alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

 

Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder begrepen lichamelijk letsel of bedrijfsschade - eventuele schade aan derden daaronder begrepen - als gevolg van een defect raken van enige onderdeel is uitgesloten.

 

c. Indien de afnemer een autoreparatieverzekering afsluit m.b.t. een gekochte automobiel houdt zulks tevens in, dat daardoor automatisch de aangeboden danwel reeds gegeven garantie komt te vervallen.

 

8. Slotbepaling.

Bij het ondertekenen van de koopovereenkomst verklaart de afnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden en eventuele eigen voorwaarden prijs te geven.

 

Autoservice Haarlem  WARUNKI DOSTAW I PLATNOSCI FIRMY AUTO SERVICE

HAARLEM, MUNTERSLAAN 2 W HAARLEM, ZWANEJ NINIEJSZYM

ASH

 

1. Zastosowanie i waznosc niniejszych Warunkow.

 

Niniejsze warunki maja zastosowanie do umowy, jak rowniez do

wszystkich ofert i dostaw zawieranych przez lub w imieniu wyzej

wymienionej firmy. Niniejsze warunki maja zastosowanie, o ile wyraznie

nie uzgodniono inaczej na pismie.

 

2. Oferta.

 

O ile wyraznie nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferty sa zawsze

niezobowiazujace i oparte na informacjach i opisach dostarczonych

wraz z aplikacja.

 

3. Umowa. (koopovereenkomst)

 

a. Umowy i uzupelnienia do nich sa wiazace dla ASH tylko po ich

zatwierdzeniu i pisemnym potwierdzeniu przez jego kierownictwo.

 

b. Zamowienia - zlozone w jakikolwiek sposob – sa wiazace dla

kontrahenta - zwanego dalej rowniez "Klientem" - ASH.

 

4. Platnosc.

 

a. Platnosc zostanie dokonana bez jakichkolwiek potracen lub potracen

w zakresie dozwolonym przez prawo, niezwlocznie po dostawie lub

uzgodnionym terminie dostawy. W przypadku opoznienia w plantosci

przez klienta, jest on winien odsetki ASH w wysokosci 1% miesiecznie,

poczawszy od dnia, w ktorym kwota faktury staje sie wymagalna.

 

b. ASH ma prawo zadac zaliczki lub zabezpieczenia. W przypadku

zwloki w zaplacie pelnej kwoty faktury, jak opisano w poprzednim

akapicie, klient traci natychmiast nalezna kare w wysokosci 15% kwoty

faktury.

 

c. Klient popadnie w zwloke przez sam fakt opoznienia w platnosciach,

bez koniecznosci oglaszania informowania go o zaleglych

oplatach,wezwan zaplaty lub tym podobnych aktow.

 

d. Oprocz kwoty faktury wraz z kosztami i odsetkami opisanymi

powyzej, ASH ma prawo dochodzic od klienta wszelkich kosztow

spowodowanych zwloka klienta, zarowno sadowych, jak i

pozasadowych, przy czym te ostatnie sa ustalone na poziomie 15%

kwoty faktury, z zastrzezeniem, ze koszty te nigdy nie beda wyzsze niz

koszty faktycznie poniesione przez ASH na pobranie

 

e. W niniejszym artykule „kwota faktury” oznacza cene sprzedazy, w

tym podatek VAT, samochodu sprzedanego przez ASH klientowi, bez

odliczania ceny wymiany jakiegokolwiek samochodu sprzedanego

przez klienta do ASH.

 

5. Zastrzezenie tytulu.

 

Dopoki klient nie wypelnil w pelni wszystkich swoich zobowiazan,

towary pozostaja wlasnoscia ASH, a ASH ma prawo do przejecia

towarow bez powiadomienia o zwloce. Klient ponosi odpowiedzialnosc

za wszelkie szkody - bez wzgledu na nazwe - ktore zostaly wyrzadzone

w dostarczonym towarze i ktore zgodnie z niniejszym postanowieniem

pozostaja wlasnoscia ASH.

 

6. Rozwiazanie i anulowanie umowy:

 

ASH ma prawo do jednostronnego anulowania zawartej umowy kupna -

bez obowiazku zaplaty odszkodowania - jesli klient w jakikolwiek

sposob nie wywiaze sie ze swoich zobowiazan. W takim przypadku

ASH przysluguje ryczaltowe odszkodowanie w wysokosci 15%

uzgodnionej ceny zakupu zgodnie z art. 4 ust. e niniejszych warunkow.

 

7. Odpowiedzialnosc.

 

a. Ryzyko, zarowno bezposrednie, jak i posrednie, niezaleznie od

nazwy, dotyczace dostarczonych towarow, obciaza klienta od momentu

dostawy.

 

b. W przypadku udzielenia przez ASH gwarancji na jakikolwiek

sprzedany samochod, zastosowanie beda mialy warunki gwarancji

stosowane przez ASH, z ktorych najwazniejszymi sa postanowienia.

Gwarancja nie obejmuje nabywcy w przypadku kolejnych cesji.

 

Czesci, eksploatacyjne, nie sa objete gwarancja.

 

- Gwarancja nie obejmuje rowniez wad bedacych wynikiem

niewlasciwego uzytkowania lub napraw, ktore nie zostaly

przeprowadzone w firmie sprzedajacego lub w jego imieniu. Nie ma

rowniez zadnych roszczen gwarancyjnych w przypadku uszkodzen

spowodowanych udzialem w zawodach szybkosciowych i testach

szybkosciowych.

 


- Zobowiazanie gwarancyjne wygasa, jezeli kupujacy sam zlecil

naprawy samochodu osobom trzecim lub sprzedal i dostarczyl

samochod osobom trzecim.

 

- Kupujacy musi zawsze skontaktowac sie ze sprzedajacym w celu

realizacji gwarancji. Jezeli pozwala to na wykonanie gwarancji w innym

miejscu, kupujacy ma obowiazek zwrocic sprzedajacemu wadliwe

czesci lub w inny sposob wykazac koniecznosc naprawy wady.

 

 

- Gwarancja udzielana jest tylko na czesci silnika i skrzyni biegow.

 

- Gwarancja nie obejmuje odszkodowania za szkody osobowe i

majatkowe w wyniku uszkodzenia lub awarii czesci, bez wzgledu na

ewentualne dodatkowe koszty.

 

- Gwarancja nie obejmuje rowniez akcesoriow towarzyszacych, takich

jak opony, radio, szyby, rozrusznik. instalacja LPG, klimatyzacja,

dynamo, pompa wody, elektryczne szyby i szyberdachy, pompy

wysokiego cisnienia, instalacja elektryczna a takze zmian dokonanych

w samochodzie po dostawie i wynikajacych z tego wad.

 

- Wszelka odpowiedzialnosc za szkody wynikowe, w tym obrazenia

fizyczne lub szkody biznesowe - w tym wszelkie szkody osob trzecich -

w wyniku wady jakiejkolwiek czesci jest wykluczona.

 

c. Jesli klient wykupi ubezpieczenie naprawy samochodu na zakupiony

samochod, oznacza to rowniez, ze oferowana lub juz udzielona

gwarancja automatycznie wygasa.

 

8. Postanowienie koncowe.

 

Podpisujac umowe kupna, klient wyraza zgode na niniejsze warunki i

ujawnia wszelkie wlasne warunki.